Jobsตำแหน่งงานที่เปิดรับขณะนี้:


1. Sale Engineer จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติ: 1. เพศชาย
                 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
                 4. มีความรับผิดชอบสูง
                 5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

2. เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการ  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติ: 1. เพศหญิง
                 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
                 3. อายุ 25-32 ปี
                 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
                 5. มีความขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อหน้าที่
                 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
                  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
                  3. มีบุคคลค้ำประกัน
                  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
                  5. มีความขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อหน้าที่
                  6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง
                  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                  3. มีบุคคลค้ำประกัน
                  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
                  5. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง

5. พนักงานขับรถส่งของ  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติ : 1. เพศชาย
                  2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
                  3. มีประสบการณ์ในการขับรถส่งของอย่างน้อย 1 ปี มีใบขับขี่
                  4. มีความขยัน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
                  5. สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี
                  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

6. ฝ่ายขายประจำออฟฟิศ  จำนวน 3 อัตรา
   คุณสมบัติ  :  1. เพศหญิง
                   2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
                   3. อายุไม่เกิน 30 ปี
                   4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
                   5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

7. ฝ่ายขาย SITE / โรงงาน  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติ : 1. เพศชาย - หญิง
                  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
                  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
                  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
                  5. สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่ และพาหนะส่วนตัว

8. ELECTRICAL TECHNICAN SUPPORT  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติ : 1. เพศชาย - หญิง
                  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
                  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
                  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
                  6. สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่
                  7. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  จำนวน 2 อัตรา
   คุณสมบัติ : 1. เพศชาย
                 2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
                 3. มีความรับผิดชอบต่องาน
                 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
                 5. หากมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษส่งเอกสาร Resume เพื่อสมัครงานมาที่

ฝ่ายบุคคล

บจก. แซทเทล (ประเทศไทย)
เลขที่ 52/84 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Tel. 0-2973-8729-30, 0-2973-9411-12, 0-2973-9918 Fax. 0-2973-8731
E-mail : cherrysattelthailand@yahoo.com
Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM