top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

Green Technology ( เทคโนโลยีสีเขียว )

ความรู้เชิงเทคนิค


เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)เป้าหมายของบริษัทเราคือการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างการเชื่อมต่อที่ยั่งยืนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีกับทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกัน วัฏจักรของธรรมชาติเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดสำหรับแนวทางการออกแบบที่ยั่งยืน หน้าที่ของเราคือการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติด้วยความใส่ใจแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถเรียนรู้วิถีธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุด การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและภาระต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นผลักดันทุกภาคส่วนให้หันมาคิดทบทวนหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับ LEONI ความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งของนโยบายกลุ่ม เราเป็นผู้ผลิตสายไฟรายแรกของโลกในการพัฒนาแนวคิดแบบองค์รวมสำหรับ"เทคโนโลยีสีเขียว" (Green Technology)

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ความคล่องตัว บวกกับความเป็นเมืองที่ทันสมัยจึงเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมสายไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเป้าหมายหลักของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสนใจอย่างมากในการหาว่าตลาดในอนาคตต้องการอะไรและจัดสรรโซลูชั่นที่ยั่งยืนและใช้ได้ในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาด

เทคโนโลสีเขียว (Green Technology) ในที่นี้หมายถึงสายไฟที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตที่ปล่อยมลพิษน้อย อีกทั้งเราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายไฟโดยใช้ทรัพยากรที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานและเครื่องนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้โรงงานผลิตในเครือระดับโลกของเราได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐาน ISO 14001 มากขึ้นเรื่อยๆ

ในฐานะซัพพลายเออร์และผู้ผลิตสายไฟชั้นนำระดับโลกและยุโรป ไฟเบอร์ออปติกสายไฟและระบบสายไฟสำหรับโครงการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นหน้าที่ของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืนและความทนทานของผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เราต้องเพิ่มวัตถุดิบทดแทนธรรมชาติและสามารถนำมารีไซเคิลใช้ซ้ำใหม่ได้เพื่อเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อวันพรุ่งนี้

ด้วยการร่วมกันของระบบนิเวศและเทคโนโลยี (Green Technology) ในอนาคตจะส่งผลในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และระบบสายไฟโซลูชั่นแบบองค์รวมและประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการโครงการเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นรากฐานที่สําคัญของเราสําหรับการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งในอนาคต

การจำแนกไฟตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (CRR: The Construction Products Regulation)
การจำแนกประสิทธิภาพของไฟภายใต้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง CPR เป็นข้อบังคับใช้สำหรับสายไฟทั้งหมดที่ใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและอยู่ภายใต้ มารตรฐาน EN50575 ซึ่งประกากาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017
ประเภทไฟตาม CRPระดับความปลอดภัยการใช้งาน
B2cas1d0a1 ความปลอดภัยระดับสูงสุด ความต่ำมากที่สุด ฮาโลเจนเป็นศูนย์ โรงพยาบาล, อุโมงค์, ขนส่งสาธารณะ (ท่าอากาศยาน, สถานีรถไฟ, รถไฟฟ้าใต้ดิน)
Ccas1d1a1 ความปลอดภัยระดับสูง ควันต่ำมาก ฮาโลเจนเป็นศูนย์
Dcas2d2a2 ความปลอดภัยระดับปานกลาง ควันต่ำมาก ฮาโลเจนเป็นศูนย์ ตึกมาตรฐานทั่วไป
Eca ความปลอดภัยต่ำ PCV, นีโอพรีน
Fca ไม่ปลอดภัย สายไฟชนิดใช้ภายนอกอาคาร

ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในสหภาพยุโรป(EU)

EU Directive 2012/19/EU ระเบียบของ EU ว่าด้วยการจัดการเศษซากเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

EU Directive 2011/65/EU ระเบียบของ EU ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

EU Regulation 1907/2006 EC (REACH) ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป

Directive 2012/19 / EU WEEE คือ ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษซากเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณพ์ไ ฟฟ้าถูกกำหนดโดย Directive 2011/65 / EU RoHS 2 ระเบียบว่าด้วยการกำจัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแก้ไข สารเคมีและวัสดุโดยทั่วไปได้รับการควบคุมโดย REACH โดยต้องผ่านการจดทะเบียน (Registration), การจดแจ้ง (Notification), การประเมิน (Evaluation), การขออนุญาตการใช้และผลิต (Authorisation),การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน (Communication)

ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงสารต่อไปนี้และอื่น ๆ :
 • โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
 • เดคะโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (DecaBDE)
 • เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (PFOS)
 • เพนทาโบโมไดฟีนิลอีเทอร์ (PentaBDE)
 • ออกตะโบโมไดฟีนิล อีเทอร์ (OctaBDE)
 • ตะกั่ว (Pb)
 • ปรอท (Hg)
 • แคดเมียม (Cd)
 • เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr VI)
 • โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)

สายไฟและตัวนำจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษซากเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์มีสารอันตรายที่ระบุไว้ข้างต้น ในปัจจุบันสายไฟและตัวนำอยู่ภายใต้ระเบียบของ EU ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแก้ไข (RoHS2) มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกในปี 2013 (โดยจัดอยู่ในหมวดที่ 11) เว้นแต่สายไฟเบอร์ออปติกและสายไฟพาวเวอร์ (ที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 250 โวลต์) และสายไฟฟ้าที่ติดตั้งยึดกับที่ถือว่าอยู่ในความปลอดภัยทางด้านสารเคมี เครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ RoHS 2 คือเครื่องหมาย CE เท่านั้น ซึ่งจะพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

REACH คืออะไร

REACH ย่อมาจาก

 • จดทะเบียน (Registration)
 • จดแจ้ง (Notification)
 • ประเมิน (Evaluation)
 • ขออนุญาตการใช้และผลิต (Authorization)
 • การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน (Communication)

การวางแนวทางให้ใช้ระบบ REACH เพียงระบบเดียวในการจัดการสารเคมี เป็นการครอบคลุมระเบียบสารเคมีที่ใช้อยู่เดิมในทุกประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ภายใต้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) สารอันตรายในหมวด SVHC ถือเป็นสารที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งซึ่งต้องผ่านการขออนุญาตก่อนการผลิตหรือนำเข้า รายชื่อสารอันตรายต่างๆจะได้รับการอัพเดททุกๆ 2 ครั้งต่อปี โดยหน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (ECHA) ณ เฮลซิงกิ


อ้างอิงข้อมูลจาก : LEONI, Solar- & Windpower, LEONI Photovoltaic Cables & Systems, Brochure of LEONI Studer AG (2018) , [Pages: 6,7] ,Available on PDF

อ้างอิงรูปภาพจาก : Available on PDFDownload brochure (PDF file)

 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM