top, SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable หรือ FRC) และสายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดควันน้อยฮาโลเจนเป็นศูนย์ (Low Smoke Zero Halogen Cable หรือ LSOH)ความรู้เชิงเทคนิค


สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable หรือ FRC) และสายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดควันน้อยฮาโลเจนเป็นศูนย์ (Low Smoke Zero Halogen Cable หรือ LSOH) สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable หรือ FRC) และสายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดควันน้อยฮาโลเจนเป็นศูนย์ (Low Smoke Zero Halogen Cable หรือ LSOH)ทั่วไป

เป็นสายไฟฟ้าที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ติดตั้งในวงจรไฟฟ้าหรือในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงมากกว่าปกติ สายทนไฟมีคุณสมบัติที่สำคัญคือในสภาวะที่เกิดเพลิงไหม้สายชนิดนี้ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่ลัดวงจร เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรไฟฟ้าที่สำคัญ อาทิเช่น วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตต่างๆของอาคาร ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติในยามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งสายไฟฟ้าทั่วไปเมื่อถูกเพลิงไหม้ ฉนวนหรือส่วนประกอบของสายจะถูกไฟไหม้ไปจนเกิดการลัดวงจรและไม่สามารถจ่ายไฟให้แก่วงจรได้ แต่สายทนไฟจะมีชั้นของวัสดุทนไฟ เช่น เทปไมก้าพันอยู่บนตัวนำทองแดง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันการลัดวงจรแทนฉนวนที่เป็นพลาสติกเมื่อสายถูกเพลิงไหม้ นอกจากนี้ สายทนไฟยังถูกออกแบบและผลิตด้วยวัตถุดิบพิเศษเพื่อให้มีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟ ควันน้อย ปริมาณสารฮาโลเจนเป็นศูนย์ และไม่ปล่อยก๊าซพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อสายถูกเพลิงไหม้


คุณสมบัติพิเศษต่างๆของสายไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิด สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable หรือ FRC) มีคุณสมบัติ 4 ข้อ

    1.1คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (Fire Resistance หรือ Circuit Integrity)

     คือความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสายถูกเพลิงไหม้ ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งโดยไม่เกิดการลัดวงจร อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ BS 6387 category CWZ หรือ IEC 60331

    1.2. คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant)

    คือคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟของสายไฟฟ้า เมื่อสายถูกเพลิงไหม้ เปลวไฟจะไม่ลุกลามไปตามสายไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว จึงช่วยจำกัดพื้นที่เพลิงไหม้ไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆได้

    อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ IEC 60332-3 ซึ่งมีระดับของการทดสอบความต้านทานการลุกลามไฟแบ่งออกเป็นหลาย Category

    ซึ่งระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ Category C ส่วนระดับที่มีความต้านทานการลุกลามไฟสูงสุดคือ Category A หรือ มาตรฐานการทดสอบ IEC 60332-1

    1.3.คุณสมบัติการปล่อยควันน้อย (Low Smoke)

    คือคุณสมบัติที่สายไฟฟ้าจะล่อยควันออกมาในปริมาณน้อยเมื่อสายถูกเพลิงไหม้ สายที่ปล่อยควันน้อยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะเกิดเพลิงไหม้ ช่วยให้การอพยพหนีไฟและการเข้าช่วยเหลือของทีมดับเพลิง หรือกู้ภัยสามารถทำได้สะดวก

    อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ IEC 61034

    1.4 คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission)

    คือสายไฟฟ้าปราศจากสารประกอบของธาตุหมู่ฮาโลเจน โดยฮาโลเจน คือธาตุในหมู่ 7 ในตารางธาตุ ซึ่งได้แก่ ฟลูออรีน(F)

    คลอรีน(Cl) โบรมีน(Br) ไอโอดีน(I) และ แอสตาตีน(At) ซึ่งสารประกอบของธาตุเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาเคมีและก่อให้เกิด

    ก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดกัดกร่อนเมื่อถูกเพลิงไหม้ ยกตัวอย่างเช่นสายไฟฟ้าที่มีฉนวนหรือเปลือกเป็นพีวีซี จะมีสารประกอบ

    ของธาตุคลอรีน(Cl) ซึ่งเมื่อถูกเพลิงไหม้จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) หรือกรดเกลือออกมา โดยวิธีการหาปริมาณ

    ก๊าซกรดฮาโลเจนตามมาตรฐาน กำหนดก๊าซกรดฮาโลเจนที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5 mg/g หรือ 0.5% (Halogen Free) แต่หาก

    สายไฟฟ้าที่ใช้วัสดุหรือส่วนประกอบอื่นบนโครงสร้างสายไฟนั้น ไม่มีส่วนประกอบก๊าซกรดฮาโลเจน หรือ ปริมาณก๊าซกรด

    ฮาโลเจนเป็นศูนย์ (0 mg/g หรือ 0.0% = Zero Halogen)

    อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ IEC 60754-1 และ IEC 60754-2


2. สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดควันน้อยฮาโลเจนเป็นศูนย์ (Low Smoke Zero Halogen Cable หรือ LSOH) มีคุณสมบัติ 3 ข้อ

    2.1 คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant)

    คือคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟของสายไฟฟ้า เมื่อสายถูกเพลิงไหม้ เปลวไฟจะไม่ลุกลามไปตามสายไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว จึงช่วยจำกัดพื้นที่เพลิงไหม้ไม่ให้ขยายไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆได้

    อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ IEC 60332-3 ซึ่งมีระดับของการทดสอบความต้านทานการลุกลามไฟแบ่งออกเป็นหลาย

    Category ซึ่งระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ Category C ส่วนระดับที่มีความต้านทานการลุกลามไฟสูงสุดคือ

    Category A หรือ มาตรฐานการทดสอบ IEC 60332-1

    2.2 คุณสมบัติการปล่อยควันน้อย (Low Smoke)

    คือคุณสมบัติที่สายไฟฟ้าจะล่อยควันออกมาในปริมาณน้อยเมื่อสายถูกเพลิงไหม้ สายที่ปล่อยควันน้อยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะเกิดเพลิงไหม้ ช่วยให้การอพยพหนีไฟและการเข้าช่วยเหลือของทีมดับเพลิง หรือกู้ภัยสามารถทำได้สะดวก

    อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ IEC 61034

    2.3 คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission)

    คือสายไฟฟ้าปราศจากสารประกอบของธาตุหมู่ฮาโลเจน โดยฮาโลเจน คือธาตุในหมู่ 7 ในตารางธาตุ ซึ่งได้แก่ ฟลูออรีน(F) คลอรีน(Cl) โบรมีน(Br) ไอโอดีน(I) และ แอสตาตีน(At) ซึ่งสารประกอบของธาตุเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาเคมีและก่อให้เกิด

    ก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดกัดกร่อนเมื่อถูกเพลิงไหม้ ยกตัวอย่างเช่นสายไฟฟ้าที่มีฉนวนหรือเปลือกเป็นพีวีซี จะมีสารประกอบของธาตุคลอรีน(Cl) ซึ่งเมื่อถูกเพลิงไหม้จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) หรือกรดเกลือออกมา โดยวิธีการหาปริมาณ

    ก๊าซกรดฮาโลเจนตามมาตรฐาน กำหนดก๊าซกรดฮาโลเจนที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5 mg/g หรือ 0.5% (Halogen Free) แต่หากสายไฟฟ้าที่ใช้วัสดุหรือส่วนประกอบอื่นบนโครงสร้างสายไฟนั้น ไม่มีส่วนประกอบก๊าซกรดฮาโลเจน หรือ ปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจนเป็นศูนย์ (0 mg/g หรือ 0.0% = Zero Halogen)

    อ้างอิง มาตรฐานการทดสอบ IEC 60754-1 และ IEC 60754-2อ้างอิงข้อมูลจาก : วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage (EIT), LEONI Studer AG, FIRE RESISTANT MINERAL INSULATED CABLES

อ้างอิงรูปภาพจาก: LEONI Studer AG, FIRE RESISTANT MINERAL INSULATED CABLES

 

Home | Company Profile | Certificate | Contact Us
PRIVACY POLICY: SATTELTHAILAND.COM COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED BY SATTELTHAILAND.COM | WEB DESIGN BY WEBCREATIONTEAM.COM